MY BLOG

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บล็อกของนางสาวศิริรัตน์ บุตรสอน 554144121 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี2 หมู่2

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ทักทาย
 >>>สวัสดีคะ ดิฉันชื่อนางสาวศิริรัตน์ บุตรสอน  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ้านจอมบึงค่ะ บล็อกนี้ดิฉันจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมมากพอสมควรโครงการสอน


วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)

(Innovation, Technology and Information in Education)

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์

     เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน

     หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

  1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
2. เทคนิควิธีสอน
    2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
    2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
    2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
         - การซักถาม
         - การอภิปราย
         - การทำแบบฝึกหัด
         - การแสดงผลงาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

  ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น

   - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
   - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
   - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
   - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   - มีความคิดสร้างสรรค์
   - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
   - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้

1. ห้องสมุด

2. อินเตอร์เน็ต
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
6. ชุมชนท้องถิ่น

การวัดและประเมินผล

1. การวัดผล

    1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)10 %
    1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล)10 %
    1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล)20 %
    1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม)20 %
    1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน20 %
    1.5 สอบปลายภาค 20 %

2. การประเมินผล

ระดับคะแนน        80 – 100               ค่าระดับคะแนน        A

ระดับคะแนน        75 – 79                ค่าระดับคะแนน        B+
ระดับคะแนน        70 – 74                ค่าระดับคะแนน        B
ระดับคะแนน        65 – 69                ค่าระดับคะแนน        C+
ระดับคะแนน        60 – 64                ค่าระดับคะแนน        C
ระดับคะแนน        55 – 59                ค่าระดับคะแนน        D+
ระดับคะแนน        50 – 54                ค่าระดับคะแนน        D
ระดับคะแนน         0 – 4                 ค่าระดับคะแนน        E


_________________________________________________________________________________การบูรณาการกับความพอเพียง

   ความมีเหตุผล

   ความพอประมาณ
   ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
     - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
     - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน

ความซื่อสัตย์ (integriry)

     เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ(competency)อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร
     การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในภาคเรียนที่ 2/2554 มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อกำกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในแบบรายบุคคลและแบบทีม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความซื่อสัตย์

1. ระดับตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างมาก
     ·ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิด
     ·หลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทำผิดระเบียบ
     ·ปฏิเสธ/ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
     ·ละเมิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยู่เสมอ
2. ระดับตำกว่ามาตรฐาน
     ·ดูแลและรักษาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นบางครั้ง
     ·ตักเตือนหรือแจ้งผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎเท่าที่จำเป็น
     ·ไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนร่วมเป็นบางครั้ง
3. ระดับมาตรฐานที่กำหนด
     ·รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผย
     ·ดูและและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอ
     ·ไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
     ·ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎอยู่เสมอ
4. สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
     ·ไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือปัญหาให้เกิดขึ้น
     ·ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา และสถานการณ์
     ·ตักเตอืนสมาชิกในทีมเมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎ
     ·ยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
5. สูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
     ·แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎ
     ·ปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงาน
     ·นำทรัพย์สินของตนเองมาใช้เพื่อใกรทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ประโยชน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์

     1. ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
     2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
     3. เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
     4. ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
     5. เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความหวาดระแวง
     6. เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
     7. นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
     8. เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
     9. ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
     10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
     11. ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
     12. ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้

17 ความคิดเห็น:

 1. เนื้อหาครบถ้วนดีคะแต่ควรเปลี่ยนสีอิกนิดนะคะเพื่อที่จะได้ดึงดูดความสนใจได้มากกว่านี้คะ ส่วนข้อมูลด้านซ้ายมือน่าจะใส่เพิ่มให้เท่ากันกับด้านขวาน่าจะสวยกว่านี้นะคะ ขยันเข้าไว้สู้ๆๆๆๆ

  ตอบลบ
 2. บล็อกโดยรวมสวยค่ะ สีสันสดใสดีค่ะ น่ารักดี แต่เนื้อหายังน้อยอยู่นะจ๊ะ เพิ่มหน่อยน๊า สู้ๆจ๊ะ

  ตอบลบ
 3. เราว่าน่าจะเปลี่ยนแก้ไขหัวบล๊อกหน่อยนะ และเพิ่มเนื้อหาอีกนิด บล๊อกเทอจะสวยเลยล๊

  ตอบลบ
 4. ตรงหัวบล็อกน่าจะออกแบบตัวหนังสือให้มีสีสันน่าสนใจกว่านี้ เนื้อหาก็พอดีแล้วแต่ว่าน่าจะใส่สีสัน ใส่รูปภาพตรงเนื้อหาอีกหน่อย ส่วนทั้งวิดีโอกับรูปภาพสวย น่าสนใจดี แล้วก็ปรับให้แถบข้างๆเล็กเข้าไปอีกหน่อยก็น่าจะดีนะ โดยรวมน่ารักดีจ้า

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณทุกคอมเม้นนะค่ะ เดี๋ยวเราจะนำไปปรับปรุง^^

  ตอบลบ
 6. หัวบล็อกไปไหนอ่าา ?? เราว่าจะมีหัวบล็อก จะได้ดูสวยๆ ด้านข้างทั้งสวยข้างเราว่ามันใหญ่เกินไป น่าจะปรับให้เล็กลงให้สมดุลกันจะได้ดูสวยงาม ส่วนเนื้อหาตัวหนังสือ อ่านออก ชัดเจน แต่น่าจะสลับสีบ้าง เพราะจะทำให้เวลาอ่านดูไม่เบื่อ น่าอ่าน นะจ๊ะ ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ
   หัวบล็อกยังแต่งไม่เสร็จเรย

   ลบ
 7. หัวบล็อกสวยงามมากค่ะ องค์ประกอบครบถ้วน โดยรวมถือว่าดีมากๆเลยค่ะ

  ตอบลบ
 8. ออกแบบบล็อกได้สวยดีครับ หัวบล็อกออกแบบได้ดีน่าสนใจแต่ควรเปลี่ยนตัวหนังสือให้เด่นสักหน่อย ส่วนเนื้อหาน่าจะเพิ่มรูปแทรกเข้ามาเพื่อความน่าสนใจและทำให้ไม่น่าเบื่อจเกินไป น่าจะใช้สีตัวหนังสือให้หลากหลายเพื่อความสวยงามและน่าสนใจ โดยรวมถือว่าดีครับ :')

  ตอบลบ
 9. สวัสดีค่ะ คุณเก๋ เริ่มจากหัวบล็อกนะเราว่าตัวหนังสือกับพื่อนหนังมันกลมกลืนกันมาก จนตัวหนังสือมันไม่เด่น ไม่ดึงดูดความสนใจ ส่วนเนื้อหา สีของหัวข้อเป็นสีเดียวกันกับเนื้อหา มันจึงทำให้เราไม่ทราบว่าเราอ่านถึงหัวข้อที่เท่าไร ส่วนของด้านข้าง วีดิโอมีและภาพขนาดใหญ่เกินไป จึงทำให้มีภาพและวีดิโอน้อย ภาพรวมของบล็อกนี้ถือว่าสวยใช้ได้

  ตอบลบ
 10. ตกแต่งออกแบบหัวบล็อกได้สวยงามมากจ้าแต่ควรปรับปรุงตรงรูปภาพทำให้จางๆลงอีกนิดนะ ใช้สีของตัวหนังสือสวยงามเหมาะมากสบายตาไม่แสบตาเกินไป และส่วนของเนื้อหาก็มากพพอสมควรตัวหนังสือไม่ตัวเล็กมากเกินไปมีสีสันสวยงาม ส่วนลิงค์ด้านข้างมีคลิปวีดิโอ ภาพ ทำให้มีความน่าสนใจเมื่อผู้เข้ามารับชมมากขึ้น

  ตอบลบ
 11. สวัสดีจร้าเก๋ จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ แล้วรู้สึกว่าสะดุดตามาก เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมากค่ะ แต่แสงหัวบล็อกจ้าไปนิด แนวคิดดีไม่ซ้ำใคร เนื้อหาเท่าที่ได้ลองอ่านดูแล้ว อ่านง่าย สีสันหรือพวกรูปภาพทำให้หน้าอ่านมาก องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆให้ศึกษาน่าสนใจดี เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื้อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน สามารถนำเอาไปเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำ
  สรุปแล้วทำออกมาได้มาก

  ตอบลบ
 12. สวัสดีค่ะ เก๋ จากการที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้นะคะ หัวบล็อกดูเด่นมากค่ะสีสันน่ารักสดใสดีค่ะ เนื้อหาครบถ้วนดีมาก ตัวหนังสืออ่านง่ายไม่แสบตาเลยค่ะ ส่วนประกอบข้างๆดูน่าสนใจแปลกใหม่ดีค่ะ องค์ประกอบโดยรวมถือว่าทำได้ดีมากๆๆเลยนะคะ

  ตอบลบ